"MOBIL" – Mobilita v starobe (2008 - 2014)

Súčasná Európa stojí pred demografickou výzvou s obyvateľstvom, ktorého priemerný vek neustále narastá. Následky tohto trendu sa v Rakúsku ako aj na Slovensku prejavujú okrem iného zvýšenými nákladmi na zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie dôchodcov. S ohľadom na hroziacu imobilitu, ktorú spôsobuje vekom podmienené znižovanie podielu svalovej hmoty a úrovne silových schopností, sú potrebné politické rozhodnutia pre vybudovanie systému na podporu sociálnej integrácie, zdravého ž&ivotného štýlu a nezávislosti starnúceho obyvateľstva. Predkladaný návrh je v súlade s interregionálnymi, strategickými iniciatívami (napr. „Health ageing in Europe“, Interreg IIIa „Altern in Wien“ – „Starnutie vo Viedni“) a využíva poznatky získané pri EU projekte „RISE“ ako aj pri predchádzajúcich EU Interreg IIIa projektoch.

Cieľom je medzi Viedňou a Bratislavou vybudovať informačnú sieť pre výskum a terapiu muskulárnych zmien spôsobených starnutím.
Plánované projektové aktivity vychádzajú z európskych stratégií zameraných na čo najdlhšie udržanie mobility a nezávislosti starnúceho obyvateľstva a jeho integráciu do spoločnosti.
Proces starnutia spôsobuje pokročilý úbytok svalovej hmoty (sarkopenia), spomalenie pohybu a stratu svalovej sily. Tieto dôsledky predstavujú zvýšené riziko pádov a potrebu využívania pomôcok a pomoci pri vykonávaní základných každodenných úkonov.
V rámci štúdie sa bude uskutočnená aplikácia rôznych metód tréningu u mladých a starších probandov s obmedzením mobility, overenie efektov tréningu ako aj publikovanie výsledkov.

Hlavné ciele projektu:

• 
Charakterizovať vplyv starnutia na svalový výkon a motorické schopnosti porovnaním mladých probandov s trénovanými a netrénovanými seniormi
Analyzovať svalovú mikroštruktúru (ultrastructure) metódou elektrónovej mikroskópie ako aj génovú signatúru v procese starnutia (co–related to global functional improvement in mobility)
Vytvoriť nový tréningový a terapeutický protokol (vrátane vývoja prototypových systémov, postupov a zariadení) a prispieť tak výskumnou činnosťou ku zlepšeniu vnímania pocitu bytia a kvality života európskych seniorov.
Vytvorenie a využívanie synergií medzi Bratislavou a Viedňou v oblasti aplikovaného výskumu starnutia
Vytvoriť väzby medzi regiónmi, podporiť transfer poznatkov medzi vedcami a podporiť tak ďalšiu spoluprácu presahujúcu hranice projektu

Partneri:

Center of Biomedical Engineering and Physics at the Medical University of Vienna
Kontakt: Univ. Prof. DI Dr. Mayr

Fakulta Telesnej Výchovy a Športu, Univerzita Komenského v Bratislave
Kontakt: Univ. Prof. Dr. Hamar

Súčasné aktivity:

•  Pilotstudien über grundlegende metrische Charakteristika beim Gehen, bei statischen und dynamischen
Balanceübungen an jungen und alten Probanden
Erstellung des finalen Testprotokolls und Probemessungen.
Erheben von Biopsieproben um umfangreiche histologische und elektronenmikroskopische Profile der alternden Muskulatur zu erstellen.
Prototypenentwicklung, Feinplanung des Gerätedesigns und Elektrodenlösung

Publikácie:

Neuromuscular electrical stimulator designed for the elderly.
Krenn M, Haller M, Bijak M, Unger E, Hofer C, Kern H, Mayr W
Artif Organs. 2011 Mar; 35(3):253-6 >Publikationen >Abstract

•  Sensitivity of body sway parameters during quiet standing to manipulation of support surface size.
Sarabon Nejc, Rosker Jernej, Stefan Loefler and Helmut Kern
Journal of Sports Science and Medicine. 2010; 9:431-438 >Publikationen >Abstract >FullText
Selection of body sway parameters according to their sensitivity and repeatability.
N Sarabon, H Kern, S Loefler, R Jernej
Eur J of Trans Myol - BAM. 2010; (1):5-12 >Publikationen >Abstract

Links:

Partneri projektu stránke Medical University of Vienna
Partneri projektu stránke Univerzita Komenského v Bratislave
Spoločný technický sekretariát (STS)
EU Operačný program 'Rakúskom - Slovenskom'

hlavná stránka